Valsverket

Polhems avsikt med manufakturverket var att serieproducera bruksföremål (urverk, lås, verktyg och hushållsredskap) för både inhemskt bruk och för export. Det visade sig snart att han var för tidigt ute och redan efter några årtionden var istället smidd plåt, knippjärn och spik brukets stora produkter. Stjärnsund hade från början endast privelegier för manufakturering, dvs vidareförädling av stång- och tackjärn. För sin produktion var man därför tvungen att köpa tackjärn eller stångjärn från andra bruk.

Inte förrän 1822 blev Stjärnsund ett eget stångjärnsbruk och i mitten av 1800-talet ersattes det gamla tysksmidet av lancharshiresmide. Den snabba expansionen påskyndades av att man köpte upp hyttorna i Silvhytteå och Rörshyttan. Polhems gamla manufakturverk hade omvandlats till ett ordinärt stångjärnsbruk.

I början av 1870-talet köptes bruket i Stjärnsund och flera andra kringliggande bruk av det nybildade Klosters AB. De hade övertagit Långshyttan och byggt upp en ny hytta som länge var Sveriges största. Efter några år flyttades plåttillverkningen från Kloster till Stjärnsund och man byggde upp ett grovvalsverk för valsning av plåtämnen och stångstål. Några år senare byggdes även ett finvalsverk som senare ersattes av ett trådvalsverk.

Plåt- och trådvalsverken låg norr om järnvägen. 1897 kom det första valsverket söder om järnvägen när man byggde filstålverket. Filar var under denna period en betydande produkt. En häftig brand drabbade tråd- och plåtvalsverken 1912. Människor och maskiner skadades inte utan driften kom igång igen efter några månader.

Efter första världskriget hamnade Klosters AB i ekonomiska svårigheter och köptes upp av Fagerstakoncernen. Man bedömde Långshytteverken som mer utvecklingsbara och byggde där upp ett tråd- och bandvalsverk som ersatte Stjärnsundsverket. Kort efteråt flyttades plåtvalsningen till Fagersta och valsverksepoken i Stjärnsund var definitivt över 1942 när också varmvalsningen av band flyttades ett ett nybyggt verk i Långshyttan.

Plåt- och trådvalsverket omkring 1907. Foto Polhemsstiftelsen

Finvalsverket omkring 1906. Foto Polhemsstiftelsen

Smedjan omkring 1909. Foto Polhemsstiftelsen