Smedjan

På platsen där Smedjan nu ligger finns en månghundraårig smidestradition som går tillbaka i tiden till långt före Polhems manufakturverk. Man vet att det redan under 1500-talet fanns en hytta vid dåvarande Sund. Platsen var lämpad för järnhantering eftersom vattenkraft till stångjärnsham-rarna kunde hämtas från det strömmande vattnet mellan Grycken och Sörbosjön. Andra typer av smedjor som inte varit beroende av vattenkraft har sedan placerats i stångjärnshamrarnas närhet.

Exakt var hammaren låg när Polhem kom till Stjärnsund vet man inte säkert, men Polhem flyttade den till fallet nedanför den damm han anlade. Platsen där smedjan nu står har varit smeders arbetsställe under lång tid, men typen av smide och smidesprodukter har skiftat alltefter att de tekniska förutsättningarna förändrades och alltefter att brukets tillverkning anpassades till marknaden.

Den byggnad som idag kallas Smedjan består egentligen av tre separata delar, ett plåtslageri, en snickeriverkstad och en klensmedja. Byggnaden är uppförd i två etapper. Plåt-slageriet byggdes upp när plåtverkstaden i Kloster flyttades till Stjärnsund 1889. I den östra delen av byggnaden, som var avdelad med en vägg, inrättades ett litet snickeri. Åtta år senare anslöts plåtslageri- och snickeribyggnaden till valsverket med en tvärställd länga där man anlade en klen-smedja. Båda verkstäderna är uppbyggda av slaggsten, vissa delar av klensmedjan har dock efter senare rivningar och ombyggnader väggar av tegel.

På ett gammalt flygfoto (se nedan) kan man få en bild av hur stort järnverket var när verksamheten var som störst. Verksamheten i valsverken upphörde under 1930-40-talet och det sista valsverket, bandvalsverket flyttades till Långshyttan. Även i smedja och plåtverkstad upphörde arbetet under 1940-talet och verksamheten flyttades till Klosterverken i Långshyttan. Smedjan användes därefter under många år som lager. 

Under de sista femton åren har Smedjan sommartid använts för smedjekvällar, konserter och teaterföreställningar. Polhemsstiftelsen köpte Smedjan 1993. Byggnaden hade då börjat förfalla och en renovering var nödvändig om den inte skulle rasa ihop. Under 1998 påbörjades en restaurering vilket räddade den sista större industribyggnaden från bruksepoken i Stjärnsund till eftervärlden. I juni 1999 återinvigdes Smedjan.

SOMMARENS PROGRAM i SMEDJAN

Flygfoto över verksområdet i Stjärnsund 1927 (foto O. Bladh). Nuvarande smedjan är markerad med rött