Polhemsstiftelsen

Polhemsstiftelsen i Stjärnsund bildades 1988 och har fortsatt det kulturarbete som startades i Stjernsunds AIF:s kultursektion. Stiftelsens uppgift är att stödja forskning om och åskådliggöra Stjärnsundsbygdens historia, att verka för att bevara kulturmiljön och att verka för Stjärnsund som ett levande samhälle.

Mycket av de senaste årens engagemang har gått till att rädda kulturmiljön på Stjärnsunds bruk. Först gällde det den gamla industribyggnaden Smedjan. Med stöd av Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden, EU och ideellt arbete rätades väggarna upp, det byttes inner- och yttertak, det installerades kök och toaletter och el och vatten drogs in. Till en kostnad av fem milj kronor har byggnaden räddats och Stjärnsund har en fantastisk lokal för olika kulturevenemang.

Sedan några år tillbaka är även Stora herrgården renoverad. Byggnaden från 1779 var angripen av hussvamp och i stort behov av översyn efter att ha stått ouppvärmd sedan 1974. Arbetet inleddes 1999 och börjar nu gå mot sitt slut. Under 2003 beräknas byggnaden åter öppnas för allmänheten. Genom att byggnaden har ett stort byggnadshistoriskt värde har Länsstyrelsens kulturmiljöenhet huvudansvaret för den pågående antikvariska renoveringen. Projektet stöds av Riksantikvarieämbetet och EU och Polhemsstiftelsen ansvarar för att stora ideella insatser blir utförda. Sedan 1988 har Polhemsstiftelsen arrenderat herrgården och har det löpande ansvaret för byggnaden. Man ska också se till att den fylls med verksamhet. Har du förslag på verksamheter i herrgården är du mycket välkommen till oss med dina ideer.

Polhemsstiftelsen har under alla år stått som arrangör för en mängd olika arrangemang i Smedjan och Stora herrgården. Det har varit allt från teater, musik, utställningar och bruksmarknader. Man har också aktivt bidragit till att Stjärnsunds Trädförening bildats. Dess uppgift är att vårda de gamla alléträden och plantera nya på Stjärnsunds bruk.

Polhemsstiftelsens arbete leds av en styrelse på åtta personer. Sedan 1995 har Polhems-stiftelsen periodvis haft ett bemannat kansli på deltid i Stora herrgården.

Stiftelsens intäkter utgörs av bidrag från stödmedlemmar, kommunalt bidrag samt intäkter från olika evenemang. Den övervägande delen av arbetet inom stiftelsen sker dock idag helt ideellt.

År 1987 gav Stjernsunds AIF:s kultursektion ut boken "Stjernsund - det gamla Polhemsbruket i södra Dalarna" Arbetet kring boken ledde senare till bildandet av Polhemsstiftelsen

LÄS MER OM STJÄRNSUND

- Bruk i förändring
- Stjernsund - det gamla Polhemsbruket i södra Dalarna
- Bruksliv