Engelska parken

Den engelska parken, eller landskapsparken, utvecklades under 1700- talet som ett uttryck för en ny tidsanda, upplysningstiden. Parkerna anlades i  kontrast till den stela formalism som fanns i barockens parker och trädgårdar. Inspiration hämtades bl. a. från kinesiska trädgårdar.  Ett gemensamt drag för parkerna var variationen med slingrande stigar, vattenytor och dungar av vegetation. Detta gav upphov till en omväxlande karaktär, föränderlig allt eftersom betraktaren förflyttar sig.

I Sverige anlades i slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet engelska parker på ett flertal ställen i landet, främst i anslutning till slott och större herrgårdar. Endast några få av dessa parker är idag bevarade, t. ex. parkerna vid Haga slott i Stockholm och vid Forsmarks Bruk i norra Uppland.

Engelska parken i Stjärnsund var en av de första i sitt slag i Sverige. Parken började anläggas 1799 med gångar upp på Sörboberget, till källan och predikstolen samt till Sörbo lusthus (Polhemsstugan). Fram till mitten av 1800-talet utökades parken successivt med kanalsystem vid Sörboån, med gångar, statyer, broar och sittbänkar. Parken, som är belägen söder om herrgården, utgör en kontrast mellan den fria naturen och herrgårdens barockinspirerade formella trädgård.

Parken kan idag grovt indelas i tre områden med olika karaktär:
Kanalsystem med öar och broar (ca 1850-1920).
Denna del är den yngsta delen av parken och var förr finparken för söndagsutflykter. Här finns friarallén och gångstigar med broar som förbinder öarna och de olika delarna av parken. 

Ängsmarken (ca 1799-1850).
 
Ängsmark omgav tidigare de centrala delarna av parken. Stora delar av den ursprungliga ängsmarken är idag försumpad och ej hävdad. Strax söder om järnvägsvallen kan man se fundamenten av en kägelbana.

Skogsmarken (ca 1799-1850).
Kuperad och blockig terräng med äldre blandskog av olika karaktär. Här finns mörka granskogspartier med gläntor med ståtliga tallar och lärkar, ett spel mellan ljus och skugga. Uppe vid vid predikstolen finns en fin ekbacke och en trefaldighetskälla. I en glänta i skogen finns en hundgrav och längst in i skogen på en kulle ovanför Sörboån ligger Polhemsstugan.

Under 1900-talet har stora delar av parken genom försumpning och igenväxning förlorat mycket av sin ursprungliga karaktär. Hela parken har under de senaste åren betats av får för att hålla tillbaka uppslag av sly. Marken ägs och förvaltas av Stiftelsen Husbyringen.

Informationstavla om Engelska parken. Skylten är en del av EU-projektet Husbyringen som genomfördes av Länsstyrelsen Dalarnas län med stöd av EU:s strukturfond Mål 2 år 2002. Klicka på skylten för att se den förstorad.